भर्खरै सबै संकायका नियमित , प्राईभेट, मौका परीक्षा तालिका (रुटीन) प्रकाशित [ सूचनासहित ]

काठमाडौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भर्खरै नयाँ परीक्षा तालिका (रुटीन) प्रकाशित गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७७ सालमा संचालन हुने मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र संकाय एवं विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान तर्फका स्नातक तह ४ र ३ वर्षे तृतिय वर्षका नियमित , प्राईभेट पुरा, आंशिक र मौका समेतका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा निम्न कार्यक्रमानुसार संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ ।

साथै परीक्षाथीहरुले आप्mनो विषयको कोड यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनु पर्ने छ । यसमा अन्यथा हुन गएमा त्रि.वि.प.नि.का. जवाफदेही नहुने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा सम्बन्धित सवैलाई जानकारी गराइन्छ । सबै परीक्षा तालिका तल अपलोड गरिएको छ । आफुले हेरिसकेपछि सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सेयर गरिदिनुहोला ।

NOTICE DETAILS : Examination Schedule: 4 Yrs & 3 Yrs Bachelor Level 3rd Year – 2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय / त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७७ सालमा संचालन हुने मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र  संकाय एवं विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान तर्फका स्नातक तह ४र३ वर्षे  तृतिय वर्षका नियमित , प्राईभेट पुरा,आंशिक र मौका समेतका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा निम्न कार्यक्रमानुसार संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना  प्रकाशित गरीएको छ । साथै परीक्षाथीहरुले आप्mनो विषयको कोड यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनु पर्ने छ । यसमा अन्यथा हुन गएमा त्रि.वि.प.नि.का.जवाफदेही नहुने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा सम्बन्धित सवैलाई जानकारी गराइन्छ ।

 4/3  Yrs B.Ed.  3rd Year                               परीक्षा समय: दिवा  १२:३० बजेदेखि ३ः३० बजेसम्म । 

2077/11/10 Specialization ( New Course) Eco.Ed-331,332/Eng.Ed-331/Geo.Ed-331/Hp.Ed-331,Hist.Ed.331/Math.Ed.331/ICT.Ed-331/ g]kf=lzIff=##!, Pol.Sc.Ed.331/Pop .Ed-331/Sc.Ed-331,Bus.Ed. /Ind.Ed/His. Ed-305. CED-431( Curriculum & Evaluation)
2077/11/12 Specialization (Old Course)

Eng/Nep/Math/Geo/Hist/PolSc/HpEd/PopEd/Bus.Ed/Ind.Ed/305/Ed.Mgt.302/.Sc. Ed.390/Phy.Ed.390/Sc.Ed-305(New Course)NF.Ed.322

 Major Code-432

Math.Ed/Eng.Ed/Nep.Ed/Sc.Ed/Hp.Ed/Pop.Ed/Geo.Ed/Eco.Ed/His.Ed/Pol.Sc.Ed/Ed.PM

2077/11/14 Elective Group A (Old Course)

Eng-311,315/Nep-303/306/Math-301,306/Sc-.306/Eco-301/Geo-301/His-301/ Pol.sc-301/Hp-301/Hp-306/Pop-301/Ind.Ed-306/Env.sc.Ed. (Bot ,Zoo) 301/Ecd.Ed-301(Fundamental Early Childhood Education) (Dev)

Major Code – No-433

Math.Ed/Eng.Ed/Nep.EdSc.Ed/Hp.Ed/Pop.Ed/Geo.Ed/Eco.Ed/His.Ed/Pol.Sc.Ed/ Ed.EPM

2077/11/16 ( New &  Old Course)

Bus.Ed-308,ICT-311 ( Elective Interdisciplinary)

 Major Code No –434

Math.Ed/Eng.Ed/Nep.Ed./Sc.Ed/Hp.Ed/Pop.Ed/Geo.Ed/Eco.Ed/His.Ed/Pol.Sc.Ed/ Ed.EPM

2077/11/18 Elective Group A ( New Course)

Eng.Ed-333,334 g]kf=lzIff=###,#@! / Hp.Ed-333 ,335/Pol.sc-316/Geo.Ed-316/Pop.Ed-316/Ed,Mgt-321,322/Math.Ed-333/ICT.Ed-333/Hist.Ed.316,Eco.Ed.316. Sc.Ed333/   Ind.Ed.306

 Minor Code  Sc. Ed -438 ( Plant Sc), H.Ed-438

2077/11/20  Interdisciplinary( Old Course)

Sp.Ed.301/Env.Ed301,302/Ecd.Ed-301(Fundamental of Early Childhoodedu.NF.Ed-301/Pop-306/So.std-392/Sj.Ed-301/Eco.Ed-304/Buss.Ed-308.H.Sc.Ed-308 /P.Ed-301,302( Primary) Ed. in Nepal

( New &  Old Course) Sp.Ed.301

Minor Code No439 Nep. Ed/Eng. Ed/Math. Ed / Phy.Ed-301/Pop. Ed/Geo. Ed/Eco. Ed/His. Ed/ Ed.EPM/ Pol. Sc. Ed-439(Animal Sc. )

2077/11/21 Elective Group B( New Course)

Sc.Ed-334,335,336/Eng.Ed-335,336,337/ g]kflzIff #@@,##$/HPE-316,317/Geo.Ed-317.Hist.Ed.317,Eco.Ed.317/Pop Ed-321,322/Math.Ed-334/ICT.ED-334 /Pol.Sc.Ed.-317

Elective & Interdisciplinary  Ind Ed-308 ( New &  Old Course)

2077/11/23 Interdisciplinary ( New Course)

Eng.Ed3-21/Sc.Ed-338/Pop.Ed-338/So.St.Ed-338/Hsc-308/Math.Ed.-316/Sj.Ed-338/Eco-322

2077/11/24 Elective Group B ( Old Course)

Eng-392/Nep-304/Nep-391/Math-307/Sc-307,308,309/Eco-302/Geo-302,302/ Sj.Ed-302/Pol.Sc-302/Hp-302/Hp-308/pop-303,304/Ind.Ed-308/Env.Ed-302/Ped-302 ( Childhood Dev. Methodology) /Sc.Ed-303

Interdisciplinary ( New Course) NF.ED-321

2077/11/25 ( New & Old  Course) P.Ed-301 /Elective Interdisciplinary (Fundamental of Primary Education)
2077/11/26 New  Course)  ECD.ED-322
2077/11/28 ( New  Course) HPE-336
2077/11/29 ( New  Course) P.Ed-302 Child Development/Primary Education in Nepal (Elective & interdisciplinary)

4/3 Yrs B.Sc.  3rd Year  (New & Old Course)  परीक्षा समय दिवा  १२ः३० बजेदेखि ३ः३० बजेसम्म ।

Date Subjects/Code No.  
2077/10/27 Phy-301/Bot-301(Compulsory)

Elective course Eng/Earth hazard/Bio/Stat/Math. for Bio/ Comp. Java- 311 .

2077/10/29 Math-302, Met-304/Math (334, 335,336/ Opt-311/E. Internet
2077/10/30 Met-301,Geo-301 (Compulsory)
2077/11/01 Phy. -305/Bot-304 (Elective)
2077/11/02 Chem-303 (Elective)Math-331/Phy-331/ Micro Bio-331/ Zoo- 331/ Chem-331/Bot-331/Met-331/ Geo.-331/ Stat-331/ Math-331/Env. Sc-331/ Comp. Sc-331
2077/11/03 Env-304 (Elective
2077/11/05 Met-302,Geo-303 (Elective)
2077/11/06 Chem-305(Elective)
2077/11/07 Stat-301,MB-301(Compulsory)
2077/11/09 Chem-301 (Compulsory)
2077/11/10 Met-303/Geo-304 (Elective)
2077/11/11 Research  Methodology
2077/11/12 Env-303 (Elective) Math.332/Phy.  332/ MB. 333/Zoo. 332/ Chem. 333/Geo. 333/ Stat. 332/ Env.  Sc- 332/ Met.  332/ Comp Sc – 332/ Bot.333
2077/11/13 Math- 303, Zoo-303 (Elective) Math 333
2077/11/14 Env-301 (Compulsory)
2077/11/16 Stat-303,MB-302,MB-304( Elective)
2077/11/17 Mat-301, Math-301, Zoo-301 (Compulsory)
2077/11/18 Phy-304,Bot-303 (Elective
2077/11/20 Math- 304, Zoo-304 (Elective)
2077/11/23 Stat-304,MB-303 (Elective)

4 /3 Yrs B.B.S.  3rd Year                             परीक्षा समय दिवा  १२ः३० बजेदेखि ३ः३० बजेसम्म ।

Date Subjects/Code No.
2077/11/11 Mgt-204 .Business Law .

New  Course –

Account for Bussiness-311/ Corporate Finance-321 /Fundamentals of Advertising-331/Fundamental of Organizational  Behavior-314,341/Computer System & Programming-351.

Old Course  Accounting for Business-311/Financial Mgt-321/Marketing

Communication-331/Org Analysis & Relation-341/Data Processing & Comp System-351

2077/11/13 Mgt-215 Fundamental of Financial Management

New Course-

Taxation in Nepal-312/ Foundation of Financial Inst & Markets-322/Distribution Managemant-332 /International Businesss-342/Management Information System-352.

Old Course 

Taxation in Nepal-312/ Financial Markets & Institutions-322/Distribution Management-332/Foundation of Industrial Relational-342/Productivity & Operation Mgmt-352.

2077/11/16 Mgt.217 Business Environment & Strategy

New Course

Auditing-313/Fundamental of Investment -323 /Fundamental of Selling-333/Fundamental of Strategic Mgmt-343/ Productivity Management-353/

Old Course-

 Auditing-313/Investment Analysis-323/Fundamentals of selling-333/Introduce to Human Resource Dev-343/Introd. to Mgt.Inf.System-353

2077/11/18 Mgt.219- Organizational Behavior.

New Course –

Accounting for Financial Institutions-314/ Banking & Insurance-324/ Fundamental of Services  Marketing-334/Management of Industrial Realations-344. / Operations Research-354.

Old Course –

Accounting for Financial Institutions-316

2077/11/20 Mgt.218- Taxation & Auditing

New Course –

Sectorial Area-Tourism Management-401/ Rural Development & Corporative Mgmt-402/Hotel Management-403/ Entrepreneurship & Small Business Mgmt-404/Transport Management-405/Project Management-406/Foreign Trade &Transit Mgmt-407.

Old Course

Banking Insurance-407/Foreign Trade & Transit Mgt-408

 3 Yrs B.A.  3rd Year                              परीक्षा समय दिवा  १२ः३० बजेदेखि ३ः३० बजेसम्म ।

Date Subjects/Code No.
2077/10/27 B.S-304,314/Geo-304,314/Hist-304,314/ Linguistic-304, 314/ NeHc-.304, 314 / FS-311,321/ Acting /Directing/Editing / DSW / MPP/ Audio
2077/10/28 Eng-304,314/Hindi-304,314/ Mai-304,314/ Nep-304,314/ NB-304,314/ Sans-304,314/ FS-313,323/ Acting/ Directing /Editing/DSW / MPP/ Audio
2077/10/29 ( Tabala  Mus ) -325 /Math.-334/335/336/TABALA-506
2077/11/01 Phil.-304,314/  Soc Work-304, 314/ FS.314,324/Acting/ Directing/Editing/ DSW/MPP/ Audio/ Socio./Anthro-304,314/So.404/AN-314,Social Service-303,314
2077/11/02 Math-331/ Stat- 331/ / Pol.Sc-304,314/ H.SC-304, 314
2077/11/03 Psy-304, 314/ Dan-304,314/  JMC-304, 314/ Mus-304,314, 320/Pop- Std-304,314/ R.D-304/314/ FS-312,322/Acting/ Directing/Editing/MPP / Audio/ Economics-304, 314/Rur-304,314
2077/11/05 B.S-305,315/ Geo-305, 315/ Hist-305, 315/ Linguistic-305,315/ NeHca-305,315
2077/11/06 Eng- 305,315/ Hindi-305,315/ Mai-305, 315/ Nep-305, 315/ Sans-305 315/ NB-305, 315
2077/11/07 Phil-305,315/ Soc. Work -305,315/  Socio./Anthro-305,315/Social Service-305,315/ So-405/AN-315.
2077/11/09 Dance-305, 315/JMC- 305,315/ Mus- 305,315, Music- 305,321/Pop. Std.305- 315/ R.D. 305-315/ Psy-305,315/Eco-.305,315/  Tech. Th  (Painting) -502,322/TECH.TH (Sculpture)-502/Rur-315
2077/11/10 H.Sc- 305,315/ Pol-Sc.305, 315/Math-332/Stat-332
2077/11/12 Functional Paper -306,316/So- 406/Rd-316
2077/11/13 Math-333.Hist.of arts-321,322,501

   यसै कार्यक्रमानुसार ३÷४ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा दिनुपर्ने केही विद्यार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्न छुटेको भन्ने  वुझिन आएकोले त्यस्ता क्याम्पसका परीक्षार्थीहरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि नै दोव्वर दस्तुर सहित २०७७ माघ ०५ गते सम्ममा परीक्षा आवेदन फारम भराई क्याम्पसहरुले २०७७ माघ ०७ गते भित्र आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई परीक्षा आवेदन फारम सम्वन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा वुझाइ सक्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ ।प्राइभेट परीक्षाथीहरुको हकमा २०७७ माघ ०४ र ०५ गतेका दिन सम्वन्धित प.नि.का.मा आवेदन फारम भर्न सूचित गरिन्छ ।

द्रष्टव्यः

  1. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रमानुसार परीक्षामा अनुपस्थित हुने परीक्षार्थीहरूका निमित्त पुनः अर्काे व्यवस्था गरिने छैन ।
  1. कुनै अप्रत्याशित बिदा पर्न आएमा पनि त्रि.वि को पूर्व सूचना विना परीक्षा स्थगित गरिने छैन ।
  1. परीक्षा दिनुपर्ने आफ्नो कुनै विषय वा पत्र परीक्षा कार्यक्रममा छुट्न वा जुध्न गएमा गो.प. मा प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र यस कार्यालयमा सोको जानकारी दिनुपर्नेछ । अन्यथा यसै कार्यक्रमानुसार परीक्षा हुनेछ ।
  1. प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आ—आफ्नो क्याम्पसमा सम्पर्क राख्नुहोला ।
  1. परीक्षाको लागि चाहिने लग टेबुल, गोश्वारा भौचर, ग्राफ पेपर, चार्ट आदि सामाग्रीहरू परीक्षार्थी आफैले ल्याई केन्द्राध्यक्षको पूर्व स्वीकृति लिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
  1. सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएको १ महिनाभित्र सम्बन्धित क्याम्पसले प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न गरी प्राप्ताङ्क, उ.पु. तथा हाजिरी अनिवार्य रुपमा यस कार्यालयमा बुझाई सक्नुपर्नेछ ।
  1. परीक्षा भवनभित्र मोबाइल फोन,स्मार्ट वाच,व्लुटुथ, डिजिटल डायरी जस्ता परीक्षामा निषेधित वस्तुहरु साथमा लिई जान पाइनेछैन । अन्यथा केन्द्राघ्यक्षले त्यस्ता सामान जफत गर्न सक्नेछ ।
  2. परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना अनुसार त्रि.वि अन्तर्गतका नियमहरु तथा पाठ्यक्रमले तोके बमोजिमका विषयहरुमात्र परीक्षा आवेदन फारममा भरी आफुले परीक्षा दिनुपर्ने कोर्स कुन हो सो यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनुपर्नेछ । यसमा अन्यथा हुन गएमा क्याम्पस वा विद्यार्थी स्वयम जिम्मेवार हुनेछन ।
  1. कुनै पनि परीक्षार्थी दृष्टिविहीन, सुस्तमनस्थिती भएका वा हात सम्बन्धी गम्भिर रोगको कारणले गर्दा हातले लेख्न नसक्ने प्रमाणित भै नियम २६७ बमोजिम सहयोगी लेखकद्वारा परीक्षा दिने भएमा आधिकारीक निकायबाट दिइएको अपांगता परिचयपत्र वा चिकित्सकद्वारा प्रमाणित पत्रको आधारमा १०० पूर्णाङ्कको लागि १ घण्टा र सो भन्दा घटी पूर्णाङ्कको लागि आधा घण्टा समयावधि थप गरिनेछ ।
  1. तोकिएको केन्द्र बाहेक अन्य केन्द्रबाट परीक्षा दिएमा उक्त परीक्षा स्वत: रद्द हुनेछ ।

परीक्षा नियन्त्रक

https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v8.0&appId=650414169208129&autoLogAppEvents=1

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया

धेरै पढिएको

सम्बन्धित खवर

भर्खरै